Вторник, 24.04.2018, 22:56
Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

Гемофилия в Молдове

Каталог статей

Главная » Статьи » законодательство

Legea privind pensiile de asigurari sociale de stat Nr.156-XIV din 14.10.98 (Cap IV-VIII)
Capitolul IV

PLATA PENSIEI
 
Articolul 34. Modul de plata a pensiei 
(1) Plata pensiei se face lunar pentru luna in curs in localitatea de domiciliu. 
(2) Pensia se plateste personal titularului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestora. 
(3) Pensia se plateste mandatarului numai la prezentarea procurii, a carei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive. 
[Art.34 modificat prin Legea nr.552-XIV din 28.07.99] 

Articolul 35. Plata retroactiva 
(1) Plata stabilita si neincasata la timp se plateste retroactiv pe o perioada de cel mult 3 ani pina la data solicitarii. 
(2) Pensia stabilita si neplatita la timp din vina organului de asigurari sociale care stabileste sau plateste pensia se achita fara nici un fel de limite in termen.
[Art.35 in redactia Legii nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]

Articolul 36. Plata pensiei catre persoana care si-a stabilit domiciliul in strainatate 
(1) Asiguratului care isi stabileste domiciliul in strainatate nu i se acorda drept la pensie conform prezentei legi. 
(2) Beneficiarului de pensii care isi stabileste domiciliul in strainatate pensia stabilita se plateste anticipat pe 6 luni, incepind cu luna urmatoare celei in care titularul a fost scos din evidenta in localitatea de domiciliu. 
[Art.36 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 37. Plata pensiei neincasate de beneficiarul decedat 
(1) Pensia neplatita la timp beneficiarului decedat se plateste sotului supravietuitor, parintilor sau copiilor acestuia, iar in cazul lipsei acestora - persoanei care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. 
(2) Pensia se plateste inclusiv pentru luna in care a avut loc decesul beneficiarului de pensie.
[Art.37 in redactia Legii nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.37 completat prin Legea nr.950-XIV din 21.04.2000] 

Articolul 38. Retinerile din pensie 
(1) Retinerile din pensie se efectueaza in temeiul: 
a) deciziilor, hotaririlor si sentintelor judecatoresti; 
b) deciziilor organelor administrative, care urmeaza a fi executate in mod obligatoriu; 
c) deciziilor organului de asigurari sociale, la recuperarea sumelor cu titlu de pensie platite necuvenit din vina beneficiarului. 
(2) Retineri din pensia de urmas, stabilita parintelui sau tutorelui (curatorului), pentru copii nu se efectueaza, cu exceptia cazurilor de plata necuvenita. 
[Art.38 completat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 39. Obligatiuni si responsabilitati 
(1) Organul de asigurari sociale este obligat sa informeze anual asiguratul despre situatia curenta a contului personal al acestuia. 
(2) Angajatorul este obligat sa prezinte organului de asigurari sociale informatii privind asiguratul angajat, datele necesare tinerii contului personal al acestuia. 
(3) Angajatorul este obligat sa comunice, in termen de 5 zile de la angajarea pensionarului, acest fapt organului de asigurari sociale care efectueaza plata pensiei. 
(4) Angajatorul este obligat sa prezinte organului de asigurari sociale sau persoanei indreptatite, in termen de 10 zile de la solicitare, informatii necesare pentru stabilirea pensiei. 
(5) Angajatorul si angajatul poarta raspundere, in modul stabilit de legislatia in vigoare, pentru autenticitatea actelor si datelor prezentate organului de asigurari sociale. 
(6) Pensionarul este obligat sa comunice, in termen de 30 de zile, organului de asigurari sociale care efectueaza plata pensiei noile circumstante care pot avea ca urmare schimbarea cuantumului pensiei sau suspendarea ei. 
(7) In cazul in care prezentarea de date false are ca efect cheltuirea nejustificata de mijloace la plata pensiilor, persoana vinovata restituie in fondul de pensii sumele incasate necuvenit. 
[Art.39 completat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 40. Contestarea deciziei de pensionare 
(1) Decizia privind stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare, privind retinerile din pensie sau incasarea sumelor platite in plus poate fi contestata la Casa Nationala de Asigurari Sociale. 
(2) In caz de dezacord cu decizia Casei Nationale de Asigurari Sociale, aceasta poate fi atacata in instanta de contencios administrativ competenta. 
[Art.40 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 
[Art.40 modificat prin Legea nr.240-XV din 13.06.03, in vigoare 08.07.03]

Capitolul V

VIRSTELE DE PENSIONARE SI STAGIILE DE COTIZARE


Articolul 41. Virstele de pensionare 
(1) Incepind cu 1 ianuarie 1999, virstele de pensionare se stabilesc la 60 de ani 6 luni pentru barbati si la 55 de ani 6 luni pentru femei. In fiecare an ulterior, virstele de pensionare se majoreaza cu 6 luni. Incepind cu 1 ianuarie 2003, se stabilesc virstele de pensionare necesare obtinerii dreptului la pensie pentru limita de virsta de 62 de ani pentru barbati si de 57 de ani pentru femei, conform tabelului nr.2.

Tabelul nr.2 Virsta la data constatarii invaliditatii Stagiul de cotizare (ani)
Pina la 23 de ani 1
23-26 de ani 2
26-31 de ani 3
peste 31 de ani 4(2) Incepind cu 1 ianuarie 1999, pentru femeile care au nascut si au educat pina la virsta de 8 ani 5 si mai multi copii se stabileste virsta de pensionare de 50 de ani si 9 luni. In fiecare an ulterior, virsta de pensionare se majoreaza cu 9 luni. Incepind cu 1 ianuarie 2004, pentru femeile din categoria mentionata se stabileste virsta de pensionare de 54 de ani (tabelul nr.3).

Tabelul nr.3 
De la 1 ianuarie 
Virsta de pensionare a femeilor care au nascutsi au educat 5 si mai multi copii
1999 50 ani 9 luni
2000 51 ani 6 luni
2001 52 ani 3 luni
2002 53 ani
2003 53 ani 9 luni


(3) Incepind cu 1 ianuarie 1999, se stabileste virsta de pensionare a persoanelor ocupate la lucrari foarte nocive si foarte grele (prevazute de Lista nr.1 a unitatilor de productie, lucrarilor, profesiilor, functiilor si indicilor ce acorda dreptul la pensie pentru limita de virsta in conditii avantajoase, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr.822 din 15 decembrie 1992) de 50 de ani si 9 luni pentru barbati si de 45 de ani si 9 luni pentru femei. In fiecare an ulterior, virsta de pensionare se majoreaza cu 9 luni. Incepind cu 1 ianuarie 2004, pentru persoanele din categoria mentionata se stabileste virsta de pensionare de 54 de ani pentru barbati si de 49 de ani pentru femei (tabelul nr.4). 
Tabelul nr.4 De la 1 ianuarie 
Virsta de pensionare a persoanelor ocupatela lucrari foarte nocive si foarte grele
Barbati Femei
1999 50 ani 9 luni 45 ani 9 luni
2000 51 ani 6 luni 46 ani 6 luni
2001 52 ani 3 luni 47 ani 3 luni
2002 53 ani 48 ani
2003 53 ani 9 luni 48 ani 9 luni[Art.41 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.41 modificat prin Legea nr.65-XV din 04.03.04, in vigoare 01.01.04] 
[Art.41 modificat prin Legea nr.1485-XV din 22.11.2002] 
[Art.41 modificat prin Legea nr.1038-XIV din 09.06.2000] 

Articolul 42. Stagiul de cotizare 
(1) Incepind cu 1 ianuarie 1999, se stabileste stagiul de cotizare necesar obtinerii dreptului la pensie pentru limita de virsta de 26 de ani pentru barbati si de 22 de ani pentru femei. In fiecare an ulterior, stagiul de cotizare se majoreaza cu 1 an pentru barbati si cu 2 ani pentru femei, pina la atingerea stagiului de cotizare de 30 de ani atit pentru barbati, cit si pentru femei (tabelul nr.5).

Tabelul nr.5 
De la 1 ianuarie 
Virsta de pensionare a persoanelor ocupatela lucrari foarte nocive si foarte grele
Barbati Femei
1999 26 ani 22 ani
2000 27 ani 24 ani
2001 28 ani 26 ani
2002 29 ani 28 ani
2003 30 ani 30 ani
(2) Se stabileste stagiul special realizat la lucrari foarte nocive si foarte grele, necesar obtinerii drepturilor la pensie pentru limita de virsta persoanelor indicate la art.41 alin.(3), de 10 ani pentru barbati si de 7 ani si 6 luni pentru femei. 
(3) Stagiul special se include la determinarea dreptului la pensie cu conditia ca persoanele specificate la alin.(2) au fost ocupate in aceste lucrari ziua completa de munca.
[Art.42 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.42 modificat prin Legea nr.65-XV din 04.03.04, in vigoare 01.01.04] 
[Art.42 modificat prin Legea nr.552-XIV din 28.07.99]

Capitolul VI

PENSII PENTRU UNELE CATEGORII DE CETATENI
 

[Cap.VI in redactia Legii nr.273-XV din 16.07.04, in vigoare 10.09.04] 
[Cap.VI introdus prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 01.01.04] 

Articolul 43. Conditiile de stabilire a pensiilor pentru deputatii in Parlament si membrii de Guvern 
(1) Asiguratul care a activat cel putin 2 ani in calitate de deputat in Parlamentul permanent ori a detinut functii remunerate in Parlamentul de legislatura a XII-a sau in Sovietul Suprem al R.S.S.Moldovenesti, a atins virsta de pensionare specificata la art.41 alin.(1) si a realizat stagiul de cotizare prevazut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie calculata in cuantum de 75% din suma tuturor platilor lunare ale deputatului in exercitiu in functia (functiile) respectiva detinuta in Parlament. 
(2) Asiguratul care a activat cel putin 2 ani in calitate de membru de Guvern, a atins virsta de pensionare specificata la art.41 alin.(1) si a realizat stagiul de cotizare prevazut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie calculata in cuantum de 75% din suma tuturor platilor lunare ale membrului de Guvern in exercitiu in functia respectiva detinuta in Guvern. 
(3) Persoanelor specificate la alin.(1) si (2), cu invaliditatea stabilita in perioada exercitarii functiilor respective, pensia de invaliditate de gradul I si II se stabileste in cuantum de 75% din suma tuturor platilor lunare ale deputatului sau ale membrului de Guvern in functia (functiile) detinuta in Parlament sau in Guvern. 
(4) Reexaminarea pensiilor stabilite conform alin.(1)-(3) se efectueaza o data cu majorarea platilor lunare ale deputatilor si ale membrilor de Guvern in exercitiu, tinind cont de functia detinuta. 

Articolul 44. Conditiile de stabilire a pensiilor pentru functionarii publici 
(1) Asiguratul cu statut de functionar public care a realizat stagiul de cotizare prevazut la art.42 alin.(1) si confirma un stagiu de cotizare in serviciul public de cel putin 15 ani beneficiaza de dreptul la pensionare anticipata cu cel mult 5 ani inaintea implinirii virstei de pensionare prevazute la art.41 alin.(1). Pensia se calculeaza in cuantum de 75% din venitul mediu lunar determinat conform art.45. 
(2) Asiguratul cu statut de functionar public care a activat in functie de rangul I si a realizat stagiul de cotizare prevazut la art.42 alin.(1), la expirarea mandatului in aceasta functie beneficiaza de dreptul la pensionare anticipata cu cel mult 2 ani inaintea implinirii virstei de pensionare prevazute la art.41 alin.(1). Pensia se calculeaza in cuantum de 75% din venitul mediu lunar determinat conform art.45 alin.(4). 
(3) Asiguratul cu statut de functionar public, in cazul lichidarii sau reorganizarii autoritatii publice ori in cazul reducerii statelor de personal, beneficiaza de dreptul la pensionare anticipata cu cel mult 2 ani inaintea implinirii virstei de pensionare prevazute la art.41 alin.(1) daca a realizat stagiul de cotizare prevazut la art.42 alin.(1), dintre care in serviciul public cel putin 10 ani pentru barbati si cel putin 8 ani pentru femei. Pensia se calculeaza conform prevederilor art.16. 
(4) Asiguratul care nu are statut de functionar public, dar confirma un stagiu de cotizare in serviciul public de cel putin 15 ani, a atins virsta de pensionare specificata la art.41 alin.(1) si a realizat stagiul de cotizare prevazut la art.42 alin.(1) beneficiaza de pensie calculata in cuantum de 75% din venitul mediu lunar determinat in conformitate cu art.45. 

Articolul 45. Determinarea venitului mediu lunar pentru calcularea pensiilor functionarilor publici 
(1) Pensiile stabilite in conformitate cu art.44 se calculeaza din venitul mediu lunar realizat pentru ultimele 60 de luni de activitate in serviciul public. 
(2) Venitul realizat in perioada de pina la 1 ianuarie 1999 se actualizeaza prin inmultirea coeficientului individual, care nu poate depasi 5,0, determinat pentru perioada respectiva in modul prevazut in anexa nr.4, la valoarea ce constituie media salariilor medii lunare pe tara pentru toata perioada de dupa 1 ianuarie 1999, inclusiv pentru anul precedent anului de realizare (reexaminare) a drepturilor de pensie. 
(3) Venitul realizat dupa 1 ianuarie 1999 se ia in considerare in valoarea sa reala. 
(4) Pensiile stabilite conform art.44 alin.(2) se calculeaza din venitul mediu lunar realizat in serviciul public in functia de rangul I, dar nu mai mult decit pentru ultimele 60 de luni. 
[Art.45 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]

Articolul 46. Conditiile de stabilire a pensiei pentru alesii locali 
(1) Asiguratul care a activat cel putin 8 ani in functia de presedinte, vicepresedinte al raionului (consiliului judetean, comitetului executiv raional), primar (presedinte al sovietului orasenesc, satesc), a atins virsta de pensionare specificata la art.41 alin.(1) si a realizat stagiul de cotizare prevazut la art.42 alin.(1) beneficiaza de pensie calculata in cuantum de 75% din suma tuturor platilor lunare ale persoanei in exercitiu in functia respectiva. Suma tuturor platilor lunare se determina la momentul stabilirii pensiei.
(2) Prevederile alin.(1) se aplica si asiguratilor care au activat in functii remunerate in calitate de viceprimari. In stagiul ce acorda dreptul la pensie conform prezentului articol se include activitatea in calitate de viceprimar realizata ulterior datei intrarii in vigoare a Legii nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administratia publica locala. 
(21) Asiguratul care a activat cel putin 4 ani in calitate de Presedinte, vicepresedinte sau deputat salarizat al Adunarii Populare a Gagauziei, a atins virsta de pensionare specificata la art.41 alin.(1) si a realizat stagiul de cotizare prevazut la art.42 alin.(1) beneficiaza de pensie calculata in cuantum de 75 la suta din suma tuturor platilor lunare ale persoanei in exercitiu in functia respectiva.
(3) In cazul lichidarii sau reorganizarii autoritatii administratiei publice locale, persoanele specificate la alin.(1), care au realizat stagiul de cotizare prevazut la art.42 alin.(1), beneficiaza de dreptul la pensionare anticipata cu cel mult 4 ani inaintea implinirii virstei de pensionare prevazute la art.41 alin.(1). Pensia se calculeaza conform prevederilor art.16. 
[Art.46 modificat prin Legea nr.62-XVI din 16.03.2007, in vigoare 13.04.2007]
[Art.46 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]

Articolul 47. Stagiul de cotizare in serviciul public
Stagiul de cotizare in serviciul public include perioadele: 
a) de activitate in functii publice in autoritatile publice centrale si locale prevazute in anexa nr.1 la Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995; 
b) de activitate in functii publice in autoritatile publice care, pina la data intrarii in vigoare a Legii serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995, au activat pe teritoriul Republicii Moldova conform nomenclatorului autoritatilor publice si al functiilor publice din cadrul lor, aprobat de Guvern; 
c) de activitate in functii de conducere in autoritatile administratiei publice centrale si locale, detinute prin numire sau prin alegere (membru al Guvernului, presedinte si vicepresedinte al raionului, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean sau al comitetului executiv raional, primar si viceprimar al municipiului, orasului, comunei, satului, presedinte al sovietului orasenesc, satesc, pretor); 
c1) de activitate in calitate de PИсточник: http://www.cnas.md/ro/
Категория: законодательство | Добавил: игорь (25.04.2009)
Просмотров: 2533 | Рейтинг: 2.0/3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
RSS

...

translate

Меню

Альбомы

новое [14]
научные публикации [16]
законодательство [11]
пресса о гемофилии [26]
донорство [17]
это интересно [8]
Жизненные истории "гемов" [4]
истории реальных гемофиликов.

Форма входа

Логин:
Пароль:

Праздники

Праздники сегодня

Опрос

Оцените мой сайт

Всего ответов: 47

Поиск

Новости загрузка новостей...
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Зарег. на сайте
Всего: 24391
Новых за месяц: 2
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
Из них
Администраторов: 2
Модераторов: 0
Проверенных: 0
Обычных юзеров: 24389
Из них
Парней: 24332
Девушек: 59