Суббота, 21.04.2018, 07:44
Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

Гемофилия в Молдове

Каталог статей

Главная » Статьи » законодательство

Legea privind pensiile de asigurari sociale de stat Nr.156-XIV din 14.10.98 (Cap I-III)
C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE


Articolul 1. Notiuni principale 
Articolul 2. Dreptul la pensie 
Articolul 3. Acordurile privind asigurarile sociale incheiate intre Republica Moldova si alte state 
Articolul 4. Sursele pentru plata pensiilor 
Articolul 5. Stagiul de cotizare 
Articolul 6. Calcularea stagiului de cotizare 
Articolul 7. Dovada stagiului de cotizare 
Articolul 8. Baza de calcul al pensiei

Capitolul II

PENSIILE


Sectiunea 1

Dispozitii comune

Articolul 9. Categoriile de pensii 
Articolul 10. Dreptul la pensie 
Articolul 11. Dreptul de optiune 
Articolul 12. Minimul garantat si pensia minima 
Articolul 13. Indexarea pensiei

Sectiunea 2

Pensia pentru limita de virsta

Articolul 14. Dreptul la pensie pentru limita de virsta 
Articolul 15. Conditiile de stabilire a pensiei pentru limita de virsta 
Articolul 16. Calcularea pensiei pentru limita de virsta 
Articolul 17. Plata pensiei pentru limita de virsta

Sectiunea 3

Pensia de invaliditate

Articolul 18. Constatarea invaliditatii 
Articolul 19. Conditiile de stabilire a pensiei de invaliditate 
Articolul 20. Stagiul de cotizare pentru pensia de invaliditate 
Articolul 21. Calcularea pensiei de invaliditate 
Articolul 22. Reluarea drepturilor la pensia de invaliditate 
Articolul 23. Plata pensiei de invaliditate

Sectiunea 4

Pensia de urmas

Articolul 24. Dreptul la pensia de urmas 
Articolul 25. Persoanele care au dreptul la pensie de urmas 
Articolul 26. Calcularea pensiei de urmas 
Articolul 27. Plata pensiei de urmas 
Articolul 28. Recalcularea pensiei de urmas 
Articolul 29. Separarea unei parti din pensia de urmas

Capitolul III

STABILIREA PENSIEI


Articolul 30. Organele care efectueaza stabilirea si plata pensiilor 
Articolul 31. Solicitarea pensiei 
Articolul 32. Termenele de acordare a dreptului la pensie 
Articolul 33. Reexaminarea drepturilor la pensie

Capitolul IV

PLATA PENSIEI


Articolul 34. Modul de plata a pensiei 
Articolul 35. Plata retroactiva 
Articolul 36. Plata pensiei catre persoana care si-a stabilit domiciliul in strainatate 
Articolul 37. Plata pensiei neincasate de beneficiarul decedat 
Articolul 38. Retinerile din pensie 
Articolul 39. Obligatiuni si responsabilitati 
Articolul 40. Contestarea deciziei de pensionare

Capitolul V

VIRSTELE DE PENSIONARE SI STAGIILE DE COTIZARE


Articolul 41. Virstele de pensionare 
Articolul 42. Stagiul de cotizare

Capitolul VI

PENSII PENTRU UNELE CATEGORII DE CETATENI


Articolul 43. Conditiile de stabilire a pensiilor pentru deputatii in Parlament si membrii de Guvern 
Articolul 44. Conditiile de stabilire a pensiilor pentru functionarii publici 
Articolul 45. Determinarea venitului mediu lunar pentru calcularea pensiilor functionarilor publici 
Articolul 46. Conditiile de stabilire a pensiei pentru alesii locali 
Articolul 47. Stagiul de cotizare in serviciul public 
Articolul 48. Plata pensiilor 
Articolul 49. Sursa de finantare

Capitolul VII

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Articolul 50. Activitatile ce se includ in stagiul de cotizare 
Articolul 51(44). Confirmarea stagiului de cotizare realizat anterior implementarii evidentei individuale 
Articolul 52(45). Calcularea si confirmarea venitului asigurat realizat anterior implementarii evidentei individuale 
Articolul 53(46). Calcularea pensiei pentru limita de virsta 
Articolul 54(47). Calcularea pensiei de invaliditate 
Articolul 55(48). Calcularea pensiei de urmas 
Articolul 56. Pensia unor categorii de angajati din aviatia civila 
Articolul 57. Dispozitii finale

Anexa nr.1 Formula de calcul al venitului mediu lunar asigurat
Anexa nr.2 Formulele de calcul al pensiei pentru limita de virsta
Anexa nr.3 Formulele de calcul al pensiei de invaliditate
Anexa nr.4 Formulele de calcul al pensiei pentru limita de virsta in conditiile art.54 alin.(1)
Anexa nr.5 Formulele de calcul al pensiei de invaliditate in conditiile art.54 alin.(2)Nota: Legea a fost republicata in Monitorul Oficial nr.42-44 din 12.03.2004 pag.6 art.247

Nota: Vezi Legea nr.613-XV din 08.11.2001 "Privind recalcularea pensiilor"

Parlamentul adopta prezenta lege organica.

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE


Articolul 1. Notiuni principale
In sensul prezentei legi, sint utilizate urmatoarele notiuni principale: 
asigurat - persoana fizica, in virsta apta pentru munca, domiciliata in Republica Moldova, inregistrata in calitate de contribuabil la fondul de asigurari sociale pentru a beneficia de pensie proportional contributiilor achitate; 
agricultor - persoana care realizeaza venituri anuale si, dupa caz: 
- este proprietar si/sau arendas de suprafete agricole; 
- este membru al unei societati agricole sau al altor forme de asociere din agricultura; 
- desfasoara activitate agricola in cadrul unei gospodarii individuale sau al unei forme de asociere din agricultura; 
cod personal de asigurari sociale (denumit in continuare cod personal) - cod atribuit fiecarui asigurat prin care se tine evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in sistemul public; 
contributii de asigurari sociale de stat (denumite in continuare contributii) - contributii datorate de participanti la sistemul public de asigurari sociale; 
indexare a pensiei - masura, luata periodic, in vederea actualizarii cuantumului pensiei in functie de cresterea indicelui preturilor de consum; 
invaliditate - pierdere totala sau partiala a capacitatii de munca, ce se mentine dupa expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si limiteaza posibilitatea practicarii de activitati care ar aduce venituri; 
pensie de asigurari sociale de stat (denumita in continuare pensie) - drept banesc cuvenit asiguratului, in conditiile prezentei legi, corelativ obligatiilor privind plata contributiilor de asigurari sociale de stat; 
stagiu de cotizare - insumare a perioadelor de activitate in care s-a platit contributia la fondul de pensii; 
sistem public de asigurari sociale obligatorii (denumit in continuare sistem public) - sistem organizat de stat pe principiul contributivitatii obligatorii, prin care se realizeaza constituirea de fonduri si plata de prestatii de asigurari sociale; 
venit asigurat - venit pe care s-au platit contributii de asigurari sociale si care constituie baza de calcul al pensiei in sistemul public. 
[Art.1 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 2. Dreptul la pensie 
(1) Dreptul la pensie il au asiguratii domiciliati in Republica Moldova, precum si persoanele care, la data stabilirii pensiei, nu au calitatea de asigurat, dar indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. El se exercita, in conditiile legii, prin sistemul public de asigurari contra riscurilor sociale reprezentate de pierderea capacitatii de munca (datorita virstei inaintate, invaliditatii) sau de pierderea sustinatorului. 
(2) Categoriile de persoane care sint asigurate obligatoriu, prin efectul legii, sint specificate in Legea privind sistemul public al asigurarilor sociale. 
(3) Agricultorii au dreptul la pensie in conditiile prezentei legi. 
(4) Persoanele asigurate in baza contractului individual de asigurare incheiat cu Casa Nationala de Asigurari Sociale au dreptul la pensie in conditiile prezentei legi.
[Art.2 completat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.2 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 3. Acordurile privind asigurarile sociale incheiate intre Republica Moldova si alte state
In cazul in care acordurile (conventiile) privind asigurarile sociale, inclusiv asigurarea cu pensii, la care Republica Moldova este parte, cuprind alte reglementari decit cele din prezenta lege, se aplica normele stabilite prin aceste acorduri (conventii). 

Articolul 4. Sursele pentru plata pensiilor 
(1) Pensiile stabilite in conformitate cu prezenta lege se platesc din fondul de pensii. 
(2) Veniturile fondului de pensii provin din: 
a) contributiile angajatorilor; 
b) contributiile asiguratilor; 
c) transferurile de la bugetul de stat; 
d) alte venituri. 
[Art.4 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]

Articolul 5. Stagiul de cotizare 
(1) In sistemul public, stagiul de cotizare insumeaza toate perioadele contributive. 
(2) Perioadele necontributive ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare sint: 
a) perioada de indeplinire a serviciului militar in termen sau cu termen redus; 
b) perioada de ingrijire a unui copil pina la virsta de 3 ani de catre unul din parinti sau de tutore in caz de deces al ambilor parinti; 
c) perioada in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, de ajutor de somaj, de alocatie pentru integrare sau reintegrare profesionala. 
[Art.5 modificat prin Legea nr.262-XV din 15.07.04, in vigoare 06.08.04] 
[Art.5 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.03, in vigoare 06.02.04] 
[Art.5 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 
[Art.5 modificat prin Legea nr.950-XIV din 21.04.2000] 

Articolul 6. Calcularea stagiului de cotizare 
(1) Stagiul de cotizare se exprima in ani. 
(2) Stagiul de cotizare al persoanelor angajate in baza contractului individual de munca se calculeaza prin insumarea lunilor pentru care s-au platit contributii in marimile stabilite de legislatie si impartirea acestei sume la 12. Rezultatul obtinut se rotunjeste pina la o unitate dupa virgula. Cuantumul minim lunar al contributiilor nu poate fi mai mic decit cuantumul contributiilor calculate din salariul minim lunar pe tara stabilit de legislatie. 
(3) Pentru persoanele angajate in sectorul agrar in baza contractului individual de munca, perioada in care au fost executate lucrarile sezoniere se include in stagiul de cotizare, considerindu-se un an de cotizare, cu conditia ca suma anuala a contributiilor sa nu fie mai mica decit suma anuala a contributiilor calculate din salariul minim pe tara stabilit de legislatie. In cazul in care suma anuala a contributiilor achitate este mai mica decit suma anuala a contributiilor calculate din salariul minim pe tara stabilit de legislatie, stagiul de cotizare se calculeaza proportional sumei achitate. 
(4) Pentru celelalte categorii de contribuabili, cuantumul minim al contributiilor se stabileste prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.
[Art.6 in redactia Legii nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]

Articolul 7. Dovada stagiului de cotizare
Dovada stagiului de cotizare se face pe baza datelor din codul personal, gestionat in conformitate cu Legea privind sistemul public al asigurarilor sociale. 

Articolul 8. Baza de calcul al pensiei 
(1) Baza de calcul al pensiei o constituie venitul mediu lunar asigurat din toata perioada de activitate. 
(2) Venitul mediu lunar asigurat se determina din suma contributiilor platite in perioada de cotizare, cotele de contributii stabilite si numarul total de luni de cotizare. Formula de calcul al venitului mediu lunar asigurat este redata in anexa nr.1, parte integranta a prezentei legi. 
(3) Pentru perioadele specificate la art.5 alin.(2) lit.a) si b), la determinarea bazei de calcul al pensiei, se ia in considerare salariul tarifar pentru categoria I de salarizare in economia nationala la data calcularii pensiei. 
(4) Persoanelor asigurate in baza contractului individual de asigurare li se stabilesc pensii minime.
(5) Plafonul venitului anual din care se calculeaza contributiile individuale se stabileste prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.
(6) Pentru persoanele stramutate de pe teritoriul unui stat, cu care Republica Moldova are incheiat acord in domeniul asigurarii cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova si care, dupa stramutare, au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului in scopul stabilirii pensiei, baza de calcul a pensiei constituie venitul mediu lunar asigurat obtinut pe teritoriul Republicii Moldova dupa stramutare. 
(7) Pentru persoanele stramutate de pe teritoriul unui stat, cu care Republica Moldova are incheiat acord in domeniul asigurarii cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova si care, dupa stramutare, nu au activat si nu au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului in scopul stabilirii pensiei, baza de calcul a pensiei constituie salariul mediu lunar calculat unui lucrator de aceeasi profesie (functie) si calificare, antrenat intr-o activitate similara in Republica Moldova, in baza conditiilor de salarizare, reglementate de stat, in vigoare la momentul stabilirii pensiei. 
(8) Pentru persoanele stramutate de pe teritoriul unui stat care facea parte din URSS, cu care Republica Moldova nu are incheiat acord in domeniul asigurarii cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova si care, dupa stramutare, nu au activat si nu au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului in scopul stabilirii pensiei, insa confirma stagiul de cotizare realizat pina la 31 decembrie 1991 pe teritoriul URSS, baza de calcul a pensiei constituie salariul mediu lunar realizat pina la 31 decembrie 1991.
[Art.8 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]

Capitolul II

PENSIILE


Sectiunea 1

Dispozitii comune


Articolul 9. Categoriile de pensii
In sistemul public, se acorda urmatoarele categorii de pensii: 
a) pensie pentru limita de virsta; 
b) pensie de invaliditate; 
c) pensie de urmas. 

Articolul 10. Dreptul la pensie 
(1) Dreptul la pensie il au persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. 
(2) Dreptul la pensie se cuvine si poate fi solicitat de la data indeplinirii conditiilor de pensionare prevazute de prezenta lege. 
(3) Dreptul la pensie este imprescriptibil. 
[Art.10 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 11. Dreptul de optiune 
(1) In cazul in care asiguratul indeplineste conditiile pentru obtinerea mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru o singura categorie. 
(2) Pensionarului in drept sa obtina o alta categorie de pensie i se acorda aceasta pensie de la data depunerii cererii si documentelor necesare. 
[Art.11 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 12. Minimul garantat si pensia minima 
(1) Minimul garantat pentru stabilirea pensiei reprezinta suma fixa garantata de stat persoanelor indreptatite, care confirma un stagiu de cotizare complet. In cazul stagiului de cotizare incomplet, minimul garantat se stabileste proportional stagiului de cotizare confirmat. Minimul garantat se aplica la calcularea drepturilor de pensie obtinute in perioada anterioara intrarii in vigoare a prezentei legi. 
(2) Pensia minima reprezinta suma acordata lunar persoanelor indreptatite in cazul in care cuantumul pensiei integrale, calculat in conformitate cu prezenta lege, nu atinge aceasta suma. In toate cazurile, pensia minima depaseste cu 10 lei minimul garantat prevazut pentru categoria respectiva de pensionari. 
(3) Cuantumul minim al pensiei de urmas se determina in raport procentual fata de cuantumul minim al pensiei pentru limita de virsta. 
(4) Cuantumul pensiei minime se aplica numai la calcularea pensiei in conditiile prezentei legi. 
[Art.12 in redactia Legii nr.146-XV din 27.03.03, in vigoare 01.01.03] 

Articolul 13. Indexarea pensiei
Pensiile se indexeaza anual, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie media dintre cresterea anuala a indicelui preturilor de consum si cresterea anuala a salariului mediu pe tara pentru anul precedent, determinate in modul stabilit de Guvern, indexarii fiind supusa numai partea de pensii achitata din mijloacele bugetului asigurarilor sociale de stat. 
[Art.13 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 
[Art.13 in redactia Legii nr.146-XV din 27.03.03, in vigoare 01.01.03]

Sectiunea 2

Pensia pentru limita de virsta

Articolul 14. Dreptul la pensie pentru limita de virsta
Dreptul la pensie pentru limita de virsta se acorda daca sint indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art.41 si 42. 

Articolul 15. Conditiile de stabilire a pensiei pentru limita de virsta 
(1) Pensia integrala pentru limita de virsta se stabileste la implinirea virstelor prevazute la art.41, cu conditia realizarii unui stagiu de cotizare prevazut la art.42. 
(2) Asiguratul care, la implinirea virstei prevazute la art.41 alin.(1), nu indeplineste conditia privind stagiul total de cotizare, dar confirma un stagiu de cotizare de cel putin 15 de ani, are dreptul la o pensie partiala, calculata proportional numarului de ani de cotizare. 
[Art.15 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]

Articolul 16. Calcularea pensiei pentru limita de virsta 
(1) Cuantumul integral al pensiei pentru limita de virsta se determina din calculul a 1,4% din venitul asigurat specificat la art.8 pentru fiecare an de cotizare din stagiul necesar de 30 de ani. 
(2) Asiguratul care a realizat un stagiu de cotizare mai mare de 30 de ani beneficiaza, pentru fiecare an de cotizare in plus, de un spor, la pensia integrala, de 2% din venitul asigurat. 
(3) In cazul in care asiguratul indeplineste conditiile de pensionare prevazute la art.15 alin.(1), dar nu-si exercita dreptul la pensie, la stabilirea pensiei el beneficiaza, pentru fiecare an de cotizare realizat dupa implinirea virstei standard de pensionare, de un spor la pensie de 2% din venitul asigurat. 
(4) Formulele de calcul al pensiei pentru limita de virsta sint redate in anexa nr.2, parte integranta a prezentei legi. 
(5) In cazul in care cuantumul pensiei calculat pentru un stagiu de cotizare de 30 de ani este mai mic decit cuantumul pensiei minime, se acorda pensie minima. 
(6) In cazul in care pensia calculata in conditiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acorda pensia calculata, care nu poate fi mai mica decit pensia minima diminuata proportional stagiului de cotizare realizat. 
[Art.16 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.16 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 17. Plata pensiei pentru limita de virsta 
(1) Pensia pentru limita de virsta se plateste integral, inclusiv pensionarilor care realizeaza venituri pasibile de asigurari sociale de stat. 
(2) Plata pensiei pentru limita de virsta persoanelor care se afla la intretinerea deplina a statului se efectueaza in marime de 25% din pensia stabilita. 
[Art.17 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.17 in redactia Legii nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 
[Alin. unic in redactia Legii nr.552-XIV din 28.07.99] 
[Art.17 se declara neconstitut. prin Hot. Curtii Constitutionale nr.27 din 18.05.99]

Sectiunea 3

Pensia de invaliditate

Articolul 18. Constatarea invaliditatii
Starea de invaliditate, cauzele, gradul si timpul aparitiei ei se constata de catre Consiliul de Expertiza Medicala a Vitalitatii (C.E.M.V.) in baza unor regulamente aprobate de Guvern. 

Articolul 19. Conditiile de stabilire a pensiei de invaliditate 
(1) Are dreptul la pensie de invaliditate asiguratul care si-a pierdut total sau partial capacitatea de munca din cauza: 
a) unei boli obisnuite; 
b) unui accident de munca; 
c) unei boli profesionale. 
(2) In raport cu gradul de pierdere a capacitatii de munca, se stabilesc trei grade de invaliditate. 
[Art.19 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 20. Stagiul de cotizare pentru pensia de invaliditate 
(1) Asiguratul incadrat intr-un grad de invaliditate cauzata de o boala obisnuita beneficiaza de o pensie de invaliditate daca indeplineste conditiile de stagiu de cotizare, in raport cu virsta la data constatarii invaliditatii, conform tabelului nr.1: 
Tabelul nr.1
De la 1 ianuarie Virstele de pensionare
Barbati Femei
1 2 3
1999 60 ani 6 luni 55 ani 6 luni
2000 61 ani 56 anii
2001 61 ani 6 luni 56 ani 6 luni
2002 62 ani 57 ani
2003 62 ani 57 ani
2004 62 ani 57 ani
2005 fo62 ani 57 ani
2006 62 ani 57 ani
2007 62 ani 57 ani2) Pensia de invaliditate cauzata de un accident de munca sau boala profesionala se stabileste indiferent de durata stagiului de cotizare. 
(3) In cazul stabilirii pensiei de invaliditate cauzata de o boala obisnuita, beneficiarilor de pensie de invaliditate cauzata de un accident de munca sau boala profesionala, persoanelor a caror invaliditate a survenit in legatura cu indeplinirea serviciului militar in termen, precum si invalizilor din copilarie, stagiul de cotizare necesar se stabileste in raport cu virsta, de la data constatarii initiale a invaliditatii.
(4) In cazul in care persoanele mentionate la alin.(3) nu au realizat stagiul de cotizare necesar pina la data constatarii initiale a invaliditatii, stagiul de cotizare necesar se stabileste in raport cu virsta, la data adresarii pentru stabilirea pensiei de invaliditate cauzata de o boala obisnuita.
[Art.20 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.20 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 21. Calcularea pensiei de invaliditate 
(1) Cuantumul pensiei de invaliditate se calculeaza in raport cu gradul de invaliditate conform formulelor din anexa nr.3, parte integranta a prezentei legi. 
(2) In cazul in care cuantumul pensiei de invaliditate, calculat conform alin.(1), este mai mic decit cuantumul pensiei minime, se acorda pensie minima. 
(3) In cazul incadrarii in alt grad de invaliditate, cuantumul pensiei se determina din venitul mediu lunar asigurat luat in considerare la stabilirea initiala a pensiei, tinindu-se cont de toate indexarile (recalcularile) efectuate anterior incadrarii in alt grad de invaliditate. 
[Art.21 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.21 modificat prin Legea nr.146-XV din 27.03.03, in vigoare 01.01.03] 

Articolul 22. Reluarea drepturilor la pensia de invaliditate 
(1) Pensionarul de invaliditate este supus reexpertizarii medicale in termenele stabilite de C.E.M.V. 
(2) Dupa fiecare reexpertizare, gradul de invaliditate se mentine, se modifica sau se suspenda in conformitate cu decizia C.E.M.V. Modificarea si suspendarea pensiei de invaliditate se efectueaza incepind cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia respectiva a C.E.M.V.
(3) Neprezentarea la reexpertizarea medicala atrage incetarea platii pensiei, incepind cu luna urmatoare. Reluarea in plata a pensiei de invaliditate se efectueaza din ziua constatarii invaliditatii daca reexpertizarea a avut loc in termen de pina la 3 ani dupa incetarea platii. 
(4) Daca reexpertizarea a avut loc dupa expirarea a 3 ani de la incetarea platii pensiei, reluarea dreptului la pensia de invaliditate se efectueaza in conditiile art.20 si 21. 
[Art.22 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]

Articolul 23. Plata pensiei de invaliditate 
(1) Pensia de invaliditate se plateste integral, inclusiv pensionarilor care realizeaza venituri pasibile de asigurari sociale de stat. 
(2) Plata pensiei de invaliditate persoanelor care se afla la intretinerea deplina a statului se efectueaza in marime de 25% din pensia stabilita. 
[Art.23 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.23 in redactia Legii nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 
[Art.23 modificat prin Legea nr.552-XIV din 28.07.99] 
[Art.23 se declara neconstitut. prin Hot. Curtii Constitutionale nr.27 din 18.05.99]

Sectiunea 4

Pensia de urmas

Articolul 24. Dreptul la pensia de urmas
(1) Pensia de urmas se acorda daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii in conformitate cu prezenta lege. 
(2) Pensia de urmas se acorda indiferent de durata stagiului de cotizare in cazul in care decesul intretinatorului a survenit in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale. 
(3) Pensia de urmas se stabileste in cazul in care intretinatorul, decedat in urma unei boli generale, a realizat un stagiu de cotizare care i-ar fi acordat dreptul la stabilirea pensiei de invaliditate.
[Art.24 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.24 completat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 25. Persoanele care au dreptul la pensie de urmas 
(1) Se stabileste pensie de urmas: 
a) copiilor pina la virsta de 18 ani sau, daca isi continua studiile in institutii de invatamint de zi (secundar, secundar profesional si superior), pina la terminarea acestora, fara a depasi virsta de 23 de ani; 
b) sotului supravietuitor daca, la momentul decesului sustinatorului sau pe parcursul a 5 ani dupa deces, a implinit virsta de pensionare prevazuta la art.41 alin.(1) sau a fost incadrat in gradul I sau II de invaliditate, a avut cel putin 15 ani de casatorie cu persoana decedata si nu s-a recasatorit; 
c) sotului supravietuitor sau tutorelui (curatorului) care are in ingrijire copii sub virsta de 3 ani ai sustinatorului decedat, pe perioadele de neincadrare in munca sau de aflare in concediu pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani. 
(2) Pensia de urmas, stabilita copiilor, se pastreaza si dupa infierea lor. In caz de deces al infietorului, copiii infiati pot opta pentru o singura pensie: sau pentru parintele decedat, sau pentru infietorul decedat. 
[Art.25 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.25 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 26. Calcularea pensiei de urmas 
(1) Pensia de urmas, in cazul in care sustinatorul era beneficiar de pensie pentru limita de virsta sau de pensie de invaliditate de gradul I, se stabileste procentual din pensia aflata in plata, iar in cazul in care sustinatorul nu era beneficiar de pensie sau era beneficiar de pensie de invaliditate de gradul II sau III - procentual din pensia potentiala calculata pentru gradul I de invaliditate. Cuantumul pensiei de urmas se calculeaza, in functie de numarul urmasilor, astfel: 
a) pentru un singur urmas - 50%; 
b) pentru doi urmasi - 75%; 
c) pentru trei si mai multi urmasi - 100%. 
(2) Cuantumul minim al pensiei de urmas se stabileste in functie de numarul urmasilor, in urmatoarele proportii in raport cu pensia minima pentru limita de virsta pentru categoria respectiva de pensionari (agricultori sau alti beneficiari): 
a) pentru un singur urmas - 50%; 
b) pentru doi urmasi - 75%; 
c) pentru trei si mai multi urmasi - 100%. 
(3) Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta insumarea drepturilor de urmas calculate dupa fiecare parinte. 
(4) Cuantumul minim al pensiei de urmas pentru fiecare copil, in cazul orfanilor de ambii parinti, nu poate fi mai mic de 50% din pensia minima pentru limita de virsta pentru categoria respectiva de pensionari. In cazul in care unul dintre parinti se incadra in categoria de agricultori, cuantumul minim al pensiei de urmas pentru fiecare copil nu poate fi mai mic de 50% din pensia minima pentru limita de visrta prevazuta pentru alti beneficiari. 
[Art.26 modif. prin Legea nr.146-XV din 27.03.03, in vigoare 01.01.03] 

Articolul 27. Plata pensiei de urmas 
(1) Categoriilor de urmasi prevazute la art.25 lit.a), inclusiv celor aflati la intretinerea deplina a statului, se plateste integral pensia de urmas. 
(2) Categoriilor de urmasi prevazute la art.25 lit.c) pensia de urmas se plateste numai in cazul in care nu realizeaza venituri pasibile de asigurari sociale de stat. 
[Art.27 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]

Articolul 28. Recalcularea pensiei de urmas
In cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza potrivit noii situatii. Recalcularea se face incepind cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile sau a fost solicitata recalcularea. 

Articolul 29. Separarea unei parti din pensia de urmas 
(1) Beneficiarul pensiei de urmas este in drept sa solicite separarea partii de pensie ce i se cuvine. 
(2) Separarea partii de pensie se face incepind cu luna urmatoare celei in care a fost solicitata. 
(3) Partea de pensie pentru un urmas se determina prin impartirea cuantumului pensiei stabilite la numarul de beneficiari ai pensiei de urmas.

Capitolul III

STABILIREA PENSIEI


Articolul 30. Organele care efectueaza stabilirea si plata pensiilor 
(1) Pensiile se stabilesc si se platesc de catre organele de asigurari sociale. 
(2) Organele de asigurari sociale au dreptul de control asupra autenticitatii actelor ce confirma stagiul de munca si venitul asigurat, eliberate de organele abilitate. 
(3) Modul de organizare a activitatilor privind stabilirea si plata pensiilor se stabileste de Guvern. 
[Art.30 completat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 31. Solicitarea pensiei 
(1) Pensia se acorda la cererea persoanei care a obtinut dreptul la pensie, a tutorelui (curatorului) acesteia. 
(2) Cererea de pensionare si actele necesare se depun la organul teritorial de asigurari sociale de la domiciliul asiguratului, unde se inregistreaza in mod obligatoriu. 
(3) Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie, emisa de organul teritorial de asigurari sociale si semnata de conducatorul acestuia, in termen de 15 zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare. 
(4) Decizia cu privire la respingerea cererii de pensionare si motivul respingerii se expediaza solicitantului in termen de 5 zile de la data emiterii. 
[Art.31 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.31 in redactia Legii nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 32. Termenele de acordare a dreptului la pensie 
(1) Pensia pentru limita de virsta se stabileste pe viata. 
(2) Pensia de invaliditate se stabileste pe perioada cit dureaza invaliditatea, confirmata de C.E.M.V. 
(3) Pensia de urmas se stabileste pe perioada indeplinirii conditiilor prevazute la art.25. 
(4) Se stabilesc urmatoarele termene de acordare a drepturilor la pensie in functie de categoria pensiei solicitate: 
a) la pensia pentru limita de virsta - de la data indeplinirii conditiilor de pensionare prevazute de prezenta lege, daca cererea si actele necesare au fost depuse in termen de 30 de zile de la aceasta data; 
b) la pensia de invaliditate - de la data emiterii deciziei C.E.M.V. de incadrare in grad de invaliditate, daca cererea si actele necesare au fost depuse in termen de 60 de zile de la aceasta data. In cazul in care data incadrarii in gradul de invaliditate nu coincide cu data inceperii expertizei medicale, pensia de invaliditate se stabileste de la data inceperii expertizei medicale, daca cererea cu actele necesare a fost depusa in termen de 60 de zile de la data constatarii invaliditatii; 
c) la pensia de urmas - de la data decesului sustinatorului, daca cererea si actele necesare au fost depuse in termen de 90 de zile de la aceasta data. 
(5) In cazurile in care actele necesare au fost depuse dupa expirarea termenelor prevazute la alin.(4) lit.a), b) si c), pensia se acorda de la data prezentarii ultimului act necesar. 
(6) In cazurile in care au fost depasite termenele de depunere a cererii prevazute la alin.(4) lit.a), b) si c), pensia se acorda de la data prezentarii ultimului act necesar. 
[Art.32 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.32 modificat prin Legea nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03] 

Articolul 33. Reexaminarea drepturilor la pensie 
(1) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectueaza in cazul: 
a) aparitiei unor circumstante noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat, ce au avut loc pina la acordarea drepturilor la pensie; 
b) transferarii la alta categorie de pensie. 
(2) Reexaminarea drepturilor la pensie in cazul prevazut la alin.(1) lit.a) se efectueaza si pentru pensionarii care si-au realizat dreptul la pensie pina la 1 ianuarie 1999, dar numai la prezentarea documentelor ce confirma stagiul de cotizare. 
(3) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectueaza in conditiile prezentei legi. 
(4) Pensionarul care solicita transferul la una din categoriile de pensii prevazute de prezenta lege si care a beneficiat anterior de aceasta categorie de pensie poate opta pentru pensia calculata in conditiile prezentei legi sau pentru pensia stabilita anterior. 
(5) Noile drepturi la pensie se acorda incepind cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea si actele necesare la organul de asigurari sociale. In cazul transferarii la alta categorie de pensie prevazuta de prezenta lege, termenul de transfer se stabileste conform art.11 alin.(2).
[Art.33 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, in vigoare 23.03.2007]
[Art.33 in redactia Legii nr.358-XV din 31.07.03, in vigoare 12.08.03]Источник: http://www.cnas.md/ro/
Категория: законодательство | Добавил: игорь (25.04.2009)
Просмотров: 6148 | Рейтинг: 3.4/36
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
RSS

...

translate

Меню

Альбомы

новое [14]
научные публикации [16]
законодательство [11]
пресса о гемофилии [26]
донорство [17]
это интересно [8]
Жизненные истории "гемов" [4]
истории реальных гемофиликов.

Форма входа

Логин:
Пароль:

Праздники

Праздники сегодня

Опрос

У Вас коагулопатия?

Всего ответов: 38

Поиск

Новости загрузка новостей...
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Зарег. на сайте
Всего: 24391
Новых за месяц: 3
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
Из них
Администраторов: 2
Модераторов: 0
Проверенных: 0
Обычных юзеров: 24389
Из них
Парней: 24332
Девушек: 59